Skip to content

Profil

Zakres świadczonych usług

  • Kompleksowe projektowanie budownictwa lądowego: zagospodarowanie terenu, projekty architektoniczne, wnętrza, obiekty małej architektury, konstrukcji budowlanych, projekty instalacji i sieci zewnętrznych i wewnętrznych, źródeł ciepła, terenów zieleni, projekty drogowe, nadzór autorski;
  • Usługi geodezyjne: obsługa geodezyjna inwestycji, sporządzanie map do celów projektowych, inwentaryzacja obiektów kubaturowych oraz uzbrojenia podziemnego, podziały gruntów, rozgraniczanie nieruchomości;
  • Obsługa inwestorska: generalna realizacja inwestycji, inwestorstwo zastępcze;
  • Doradztwo i specjalistyczne usługi techniczne: opinie i ekspertyzy, kosztorysowanie, studia przedprojektowe, pomoc inwestycyjna, ocena oddziaływania na środowisko, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej, autoryzacja i weryfikacja projektów zagranicznych